Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Paulina Kumejko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sushi Okami Paulina Kumejko z siedzibą w Oleśnicy, ul. Ignacego Daszyńskiego nr 5a, 56-400 Oleśnica.

2. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zawartej umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez Paulinę Kumejko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sushi Okami Paulina Kumejko, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c, f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a)   Usługobiorcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzania naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,

b)   Podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

c)    Dostawcom usług prawnych i doradczych w zakresie obsługi finansowej i kadrowej oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym).

4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wynikający z celu w jakim będą przetwarzane tzn.:

a)   W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 dot. art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO (gdy Państwo wyraziliście na to zgodę i w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

b)   W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 dot. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Państwa dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

c)    przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 dot. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) np. jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie przesyłaniem naszego newslettera, Państwa dane będą także przetwarzane w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Państwa preferencji tak, aby umożliwić nam dostosowanie naszych usług i treści najlepiej do Państwa potrzeb i pragnień, a tym samym w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości świadczonych usług. Podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziecie Państwo korzystali z tych naszych usług.

6. Państwa prawa: W dowolnym momencie macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji swoich praw możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem Sushi Okami Paulina Kumejko, ul. Ignacego Daszyńskiego nr 5a, 56-400 Oleśnica.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy oraz prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy lub współpracy przez Paulinę Kumejko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sushi Okami Paulina Kumejko z siedzibą w Oleśnicy, ul. Ignacego Daszyńskiego nr 5a, 56-400 Oleśnica.

9. Dane udostępnione przez Państwa mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez Sushi Okami Paulina Kumejko z siedzibą w Oleśnicy, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość określenia Państwa osobistych preferencji i zachowań na podstawie Państwa danych osobowych i historii Państwa współpracy gospodarczej z Sushi Okami Paulina Kumejko z siedzibą w Oleśnicy. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Państwu indywidualnej dopasowanej oferty marketingowej.